ŠVP

Vážení rodiče, milí žáci, rádi bychom Vás seznámili s naším Školním vzdělávacím programem, podle kterého se vyučuje od začátku loňského školního roku,tj. od 1. září 2007. Jaká jsme škola, kam směřujeme - to bychom Vám rádi tímto  naznačili.  

ROLE   ZŠ  PLUMLOV: Vzdělávací centrum, centrum komunikace, relaxační centrum, sportovní centrum.  

CÍLEM ŠKOLY-vytvořit pro žáky prostředí, aby školu  maximálně využili pro svůj osobnostní rozvoj, aby se naučili schopnostem a dovednostem, které jim pomohou v životě. Cítit se zde bezpečně, naučit se komunikovat, spolupracovat, tolerovat ostatní, získat kvalitní vědomostní základ, umět hledat informace a pracovat s nimi.

Školní vzdělávací program

 

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu

 

 

 

Zaměření školy

ŠKOLNÍ  VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM má název„ OTVÍRÁME CESTU PRO VSTUP DO ŽIVOTA VŠEM. “ Program je orientován směrem k žákovi a respektuje osobnost každého žáka, jeho individuální potřeby a stimuluje ho k práci vzhledem k jeho osobním možnostem. Rozvíjí talent, schopnosti a tvořivý přístup k práci.

Toho dosáhneme prostřednictvím metod a forem práce Tvořivá škola, Zdravá škola, Bezpečná škola.

Vize školy

Utvořme spolu DUHOVOU školu (D-dynamickou, U-usměvavou, H-hravou, O-otevřenou, V–vstřícnou, O U-o aktivním učení)

Vzdělávací priority školy

ŠVP vychází z tradic školy, využívá jejích charakteristických podmínek a přihlíží k požadavkům rodičů i širokého spektra žáků .

1. Kvalitní základní vzdělání zaměřené na ovládání praktických dovedností, které lze uplatnit  v běžném praktickém životě.

2. Rozvíjet komunikační dovednosti v mateřském i cizím jazyce, v oblasti informačních
a komunikačních technologií.

3. Pomoc žákům s poruchami učení, žákům s tělesným postižením, žákům s nevýhodným kulturně sociálním zázemím a pomoc nadaným rozvíjet jejich schopnosti
a nadání.

4. Pěstovat otevřené partnerství mezi učiteli, učiteli a žáky, školou a rodinou, školou
a zřizovatelem, školou a veřejností.

5. Podporovat a rozvíjet výchovu ke zdraví, vnímat ji jako nezbytnou součást vzdělávacího procesu. 

6. Vštípit žákům péči o přírodu a  životní  prostředí. 

7. Podpora  rozvoje žáků v oblasti zájmového vzdělávání – prohlubování dovedností  
v oblasti sportu, výtvarných a rukodělných činností, modelářství, informační  technologie, pěstitelství, cizí jazyky/od 3.r.AJ,dále NJ/

8. Podporovat harmonický rozvoj osobnosti s důrazem na  osobnostní a etickou výchovu.

 

DESATERO ŠKOLY

1) Vytvářet pro žáky příjemné, klidné školní prostředí, ve kterém si vzájemně rozumíme, chováme se k sobě slušně, vážíme si sebe i druhých, děti a dospělí jsou partneři.

2) Chceme se vzdělávat a zdravě se učit.Zohledníme míru  žákových schopností, učíme žáky k osvojení kompetencí potřebných pro život. Poradíme, jak využít teorii prakticky.

3) Dítě je osobnost, chceme jí porozumět, nestačí jen znát a umět, ale vědět si rady.

4) Integrovat– péče o handicapované děti (bezbariérová škola), napravujeme poruchy učení, vedeme ke vzájemné toleranci a spolupráci.

5) Budovat informační prostředí– vést děti k práci s informacemi. Poradit si, kde
a jak hledat informace a jak je použít. Dále zdokonalovat technické vybavení, informační technologii.

6) Sportovat, relaxovat, rozumět sobě i přírodě. Podporujeme plavání, lyžování, jízdu na kole, bivakujeme ve škole, závodíme, táboříme, poznáváme se jinak než ve škole.

7) Učíme se cizí jazyk– patříme do Evropy - partnerství se školami doma,   v budoucnu  i v zahraničí.

8) Prakticky chápat pojem demokracie - žákovský parlament, spolupráce mladších
i starších spolužáků – patronáty, dílny, projekty, ZÚ, divadelní a hudební vystoupení.

9) Mít preventivní program – vnímat nebezpečí z vnějšku, výběr pořadů a programů
o prevenci, podporovat výchovu ke zdraví, zdůraznit osobní bezpečí, konzultace s preventistou, výchovným poradcem, třídním učitelem, schránka důvěry.

10) Komunikovat s veřejností– s partnery školy. Vtáhnout rodiče a  veřejnost do dění školy. Učitelé chápou smysl celoživotního vzdělávání.