ŠVP

Školní vzdělávací program

 

Školní vzdělávací program školní družiny

DESATERO ŠKOLY

1) Vytvářet pro žáky příjemné, klidné školní prostředí, ve kterém si vzájemně rozumíme, chováme se k sobě slušně, vážíme si sebe i druhých, děti a dospělí jsou partneři.

2) Chceme se vzdělávat a zdravě se učit.Zohledníme míru  žákových schopností, učíme žáky k osvojení kompetencí potřebných pro život. Poradíme, jak využít teorii prakticky.

3) Dítě je osobnost, chceme jí porozumět, nestačí jen znát a umět, ale vědět si rady.

4) Integrovat– péče o handicapované děti (bezbariérová škola), napravujeme poruchy učení, vedeme ke vzájemné toleranci a spolupráci.

5) Budovat informační prostředí– vést děti k práci s informacemi. Poradit si, kde
a jak hledat informace a jak je použít. Dále zdokonalovat technické vybavení, informační technologii.

6) Sportovat, relaxovat, rozumět sobě i přírodě. Podporujeme plavání, lyžování, jízdu na kole, bivakujeme ve škole, závodíme, táboříme, poznáváme se jinak než ve škole.

7) Učíme se cizí jazyk– patříme do Evropy - partnerství se školami doma,   v budoucnu  i v zahraničí.

8) Prakticky chápat pojem demokracie - žákovský parlament, spolupráce mladších
i starších spolužáků – patronáty, dílny, projekty, ZÚ, divadelní a hudební vystoupení.

9) Mít preventivní program – vnímat nebezpečí z vnějšku, výběr pořadů a programů
o prevenci, podporovat výchovu ke zdraví, zdůraznit osobní bezpečí, konzultace s preventistou, výchovným poradcem, třídním učitelem, schránka důvěry.

10) Komunikovat s veřejností– s partnery školy. Vtáhnout rodiče a  veřejnost do dění školy. Učitelé chápou smysl celoživotního vzdělávání.