Školní poradenské pracoviště

Program poradenských služeb ve škole

Školní poradenské pracoviště vzniklo při ZŠ Plumlov dne 1. 9. 2016.

Školní poradenské pracoviště poskytuje šlužby pedagogicko psychologického a speciálně pedagogického proradenství a pomoc při výchově a vzdělávání žáků.

Služby jsou určeny primárně žákům, ale i rodičům, učitelům, asistentům pedagoga a vychovatelům. Nebízíme pomoc při řešení problémů v oblasti vzdělávací i sociální, případně doporučíme vhodné specialisty, se kterými spolupracujeme.

Za poskytování poradenských služeb na škole zodpovídá ředitelka školy.

Důraz klademe především na důvěrnost jednání, ochranu osobních dat klientů, vzájemnou informovanost a spolupráci.

Tým poradenských pracovníků zpracovává a každoročně aktualizuje program poradenských služeb ve škole.

Připravuje zprávu pro pedagogickou radu a na závěr roku vyhodnotí celoroční práci.


Složení školního poradenského pracoviště

 

konzultační hodiny

Mgr. Jana Zelená

vedoucí školního poradenského pracoviště                                        školní speciální pedagog

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

čtvrtek                        12.05 – 13.00

Mgr. Eva Frélichová

výchovný poradce, kariérové poradenství

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

pondělí                              14,.15 – 15.00                   úterý                                  7.30 – 8.15

Mgr. Eva Vopalecká

školní metodik prevence

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

pondělí                  

13.30 – 14.15

Mgr. Hana Finsterlová

školní speciální pedagog

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

pondělí                 

13.00 – 13.45

Mgr. Petra Schwarzová

školní speciální pedagog

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Hlavní cíle ŠPP

  • Zkvalitnění poradenských služeb.
  • Zlepšení sociálního klimatu školy.
  • Tvorba programů prevence sociálně patologických jevů a sledování jejich účinnosti.
  • Zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Řešení problémů spojených se školní docházkou.
  • Posílení průběžné a dlouhodobé péče o žáky ohrožené školním neúspěchem.
  • Posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky.
  • Poskytování základních služeb kariérového poradenství.
  • Prohloubení spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními.

Školní speciální pedagog, vedoucí poradenského pracoviště

Služeb speciálního pedagoga mohou využít žáci, jejich zákonní zástupci, asistenti pedagoga, vychovatelé i učitelé.

·          Koordinuje práci Školního poradenského pracoviště.

·       Koordinuje poradenské služby poskytované ve škole (návrhy na vyšetření žáků, seznámení s výsledky vyšetření).  

·          Vede evidenci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

·         Společně s třídními učiteli vyhledává žáky ohrožené školním neúspěchem a hledá možnosti péče o ně.

·         Zpracovává a provádí krizovou intervenci, seznamuje s ní ostatní pedagogy.

·         Pedagogům a asistentům poradensky pomáhá při řešení problémů žáků.

·         Řeší závažné výchovné problémy v rámci školního poradenského pracoviště (spolupracuje s třídními učiteli, zákonnými zástupci žáků)

·         Koordinuje poradenské služby mimo školu – spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními, pracovníky sociálních orgánů, úřadem práce.

·         Řídí reedukaci, vede výuku předmětů spediálně pedagogické péče (PSPP).

·         Spolupodílí se na tvorbě individuálně vzdělávacích programů pro žáky se SVP.

·         Má přehled o pomůckách vhodných k reedukaci, metodicky vede učitele a asistenty pedagoga při výběru těchto pomůcek.

           ·         Sleduje změny v právních předpisech týkajících se školního poradenského pracoviště.

           ·         Vzdělává se v oblasti nových a alternativních výchovných trendů.

           ·         Předkládá pedagogické radě informace o činnosti pracoviště.
 
           ·         Metodicky vede asistenty pedagoga školy.

·         Vede písemné záznamy umožňující doložit rozsah o obsah činnosti, navržená a realizovaná opatření.

 

Výchovný poradce, kariérové poradenství

Školní metodik prevence

 

 

 

Preventista

Preventivní program školy

Školní program proti šikanování

Školní preventivní strategie 2013 - 2018