Školní poradenské pracoviště

Program poradenských služeb ve škole

Školní poradenské pracoviště vzniklo při ZŠ Plumlov dne 1. 9. 2016.

Školní poradenské pracoviště poskytuje šlužby pedagogicko psychologického a speciálně pedagogického proradenství a pomoc při výchově a vzdělávání žáků.

Služby jsou určeny primárně žákům, ale i rodičům, učitelům, asistentům pedagoga a vychovatelům. Nebízíme pomoc při řešení problémů v oblasti vzdělávací i sociální, případně doporučíme vhodné specialisty, se kterými spolupracujeme.

Za poskytování poradenských služeb na škole zodpovídá ředitelka školy.

Důraz klademe především na důvěrnost jednání, ochranu osobních dat klientů, vzájemnou informovanost a spolupráci.

Tým poradenských pracovníků zpracovává a každoročně aktualizuje program poradenských služeb ve škole.

Připravuje zprávu pro pedagogickou radu a na závěr roku vyhodnotí celoroční práci.


Hlavní cíle ŠPP

  • Zkvalitnění poradenských služeb.
  • Zlepšení sociálního klimatu školy.
  • Tvorba programů prevence sociálně patologických jevů a sledování jejich účinnosti.
  • Zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Řešení problémů spojených se školní docházkou.
  • Posílení průběžné a dlouhodobé péče o žáky ohrožené školním neúspěchem.
  • Posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky.
  • Poskytování základních služeb kariérového poradenství.
  • Prohloubení spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními.

Školní speciální pedagog, vedoucí poradenského pracoviště

Služeb speciálního pedagoga mohou využít žáci, jejich zákonní zástupci, asistenti pedagoga, vychovatelé i učitelé.

·          Koordinuje práci Školního poradenského pracoviště.

·       Koordinuje poradenské služby poskytované ve škole (návrhy na vyšetření žáků, seznámení s výsledky vyšetření).  

·          Vede evidenci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

·         Společně s třídními učiteli vyhledává žáky ohrožené školním neúspěchem a hledá možnosti péče o ně.

·         Zpracovává a provádí krizovou intervenci, seznamuje s ní ostatní pedagogy.

·         Pedagogům a asistentům poradensky pomáhá při řešení problémů žáků.

·         Řeší závažné výchovné problémy v rámci školního poradenského pracoviště (spolupracuje s třídními učiteli, zákonnými zástupci žáků)

·         Koordinuje poradenské služby mimo školu – spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními, pracovníky sociálních orgánů, úřadem práce.

·         Řídí reedukaci, vede výuku předmětů spediálně pedagogické péče (PSPP).

·         Spolupodílí se na tvorbě individuálně vzdělávacích programů pro žáky se SVP.

·         Má přehled o pomůckách vhodných k reedukaci, metodicky vede učitele a asistenty pedagoga při výběru těchto pomůcek.

           ·         Sleduje změny v právních předpisech týkajících se školního poradenského pracoviště.

           ·         Vzdělává se v oblasti nových a alternativních výchovných trendů.

           ·         Předkládá pedagogické radě informace o činnosti pracoviště.
 
           ·         Metodicky vede asistenty pedagoga školy.

·         Vede písemné záznamy umožňující doložit rozsah a obsah činnosti, navržená a realizovaná opatření.

 

Výchovný poradce, kariérové poradenství

·         Koordinuje práci všech vyučujících v oblastech přijímacího řízení na střední školy, psychologických vyšetření žáků, zajišťuje spolupráci s orgány státní správy a samosprávy, zejména orgány péče o dítě.

·       Eviduje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, seznamuje s výsledky vyšetření třídní učitele a další vyučující.  

·         Vede agendu spojenou s přijímacím řízením žáků na střední školy.

·         Spolupodílí se na tvorbě individuálních vzdělávacích programů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP).

·         Eviduje zprávy z vyšetření z poradenských pracovišť.

·         Shromažďuje a odesílá dotazníky pro poradenská pracoviště, pomáhá s jejich tvorbou.

·         Sleduje žáky nadané a talentované a navrhuje péči o ně.

·         Provádí průzkum volby povolání ve spolupráci s třídními učiteli.

·         Podává žákům a jejich rodičům informace z oblasti volby povolání.

·         Komunikuje s úřadem práce a zástupci středních škol.

·         Vede písemné záznamy umožňující doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce.

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

 

Školní metodik prevence

·         Poskytuje žákům, jejich zákonných zástupcům a učitelům informace z oblasti prevence sociálně-patologických jevů.

·         Koordinuje tvorbu a kontroluje realizaci preventivního programu školy.

·         Koordinuje a realizuje aktivity školy zaměřené na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalizmu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.

·         Metodicky vede učitele školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů.

·         Nabízí zájemcům odborné a metodické materiály.

·         Navrhuje opatření k odhadování rizik spojených s výskytem záměrného ubližování, agresivity a závislostí.

·         Mapuje projevy sociálně-patologického chování mezi žáky a navrhuje jejich řešení.

·         Spolupracuje s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů a jednotlivých žáků a tříd.

           ·         Podílí se na tvorbě individuálně výchovných plánů.

           ·         Připravuje podmínky pro integraci žáků s poruchami chování.

           ·         Koordinuje spolupráci školy s orgány státní správy, které mají v kompetenci
               problematiku prevence sociálně patologických jevů.
 
           ·         Vede písemné záznamy umožňující doložit rozsah a obsah činnosti, navržená a
               realizovaná opatření.
 

 

Metodický pokyn k řešení pedikulózy

Květinový den

Preventivní programy

Preventivní program školy

Hodnocení MPP 2017/2018

Školní program proti šikanování

Školní preventivní strategie 2013 - 2018