Historie

Historie školy

Se vzrůstajícím počtem obyvatel v místě i okolních obcích se stále naléhavěji projevovala snaha
a potřeba zřídit měšťanskou školu. Poprvé o ni obec žádala v roce 1907. V roce 1913 je povolena měšťanská škola, v letech 1914 – 1915 se staví nová školní budova. Roku 1929 se zřizuje
v Plumlově krejčovská škola.

Do školy docházeli žáci z Plumlova, Stichovic, Mostkovic, Domamyslic, Ohrozimi, Vícova, Stínavy, Soběsuk, Žárovic, Hamer, Drahan, Otinovsi, Nivy, Krumsína, Prostějoviček, Křenůvek, Kobylniček
a Myslejovic.

V roce 1965 byl vypracován projekt přístavby školní budovy. 1976 – 1977 byla vybudována přístavba základní školy. V letech 1976 – 1982 se staví mateřská škola za zdravotním střediskem.

V období let 1993 – 1994 byla provedena dostavba školní budovy základní školy. Vznikla tak úplná 18 třídní škola, která vyhovuje současným místním potřebám. V nové budově získala škola šatny pro žáky, 8 pěkných učeben, kabinety učitelů, sborovnu, počítačovou učebnu, žákovskou kuchyňku, žákovskou knihovnu, školní dílny a prostornou školní družinu. Ve třetím patře byla zbudována nová kotelna. Vznikla bezbariérová škola opatřena výtahem.

V roce 2005 byla dokončena přestavba starých částí školy-školní družiny, školní dílny
a vznikla nová keramická dílna a nová školní jídelna s moderní kuchyní a další kotelnou. Necelých 50 metrů za školou vzniklo nové školní hřiště s umělým povrchem.

V roce 2008 proběhla rekonstrukce kotelny školy.

V roce 2009 byla vyměněna topná tělesa ve staré budově školy a proběhla montáž termoventilů
v celé školní budově.

Ve školním roce 2009/2010 jsme obdrželi certifikát Zdravá škola a byli jsme zařazeni do sítě škol podporujících zdraví.

V roce 2010 proběhla výměna oken za plastová v celé budově školy na základě projektu: Energetická úspora na ZŠ Plumlov.

Ve školním roce 2010/2011 jsme získali poprvé titul ZELENÁ ŠKOLA a do školy bylo nainstalováno pět interaktivních tabulí.

V roce 2011 proběhla rekonstrukce osvětlení v tělocvičně školy, rekonstrukce šatny
u tělocvičny školy, novým nábytkem byly vybaveny dva kabinety, třída ve školní družině
a školní jídelna.

Ve školním roce 2011/2012 jsme získali podruhé titul ZELENÁ ŠKOLA od Olomouckého kraje.
Na školním dvoře byla instalována přírodní učebna.

V roce 2012 byly vybaveny dvě třídy na 1. stupni novým nábytkem a dokončena výměna osvětlení ve všech třídách. Z projektu EU peníze školám jsme třídy vybavili dalšími interaktivními tabulemi, diaprojektory a učitelé obdrželi notebooky pro práci na IT.Také proběhla revitalizace školní zahrady v rámci projektu EVVO.

V roce 2013 pokračovalo vybavování tříd novým nábytkem na 2.st., proběhla výměna osvětlení ve všech kabinetech, na chodbě 1. patra SB, byl vybaven novým nábytkem kabinet 1.st. Na jaře proběhla demontáž nadstřešních stropních těles na staré budově. V roce 2013 dále proběhla výměna dveří u tělocvičny.

V roce 2014 byla vybavena učebna zeměpisu a třída 3.A novým školním nábytkem, do učebny anglického jazyka byly pořízeny nové skříně i s knihovničkami. Na školním dvoře postaveny relaxační prvky pro využívání školní družinou. Ve školní jídelně zaveden čipový systém pro evidenci odběru obědů.