O škole

Pedagogické rady a třídní schůzky 2017/2018

Organizace školního roku 2017/2018

Volitelné předměty

 

Charakteristika školy

▪ úplná škola  - 1. i 2. stupeň, moderní metody výuky

▪ bezbariérová škola pro tělesně postižené žáky, výtah

▪ komplex budov – jeden celek: škola+ ŠD+ ŠJ - s moderním vybavením

▪ převahu tvoří dojíždějící žáci z okolních 12  obcí

▪ 18 třídní škola s odbornými učebnami, školní kuchyňka, školní dílna

▪ moderní PC učebna, PC v kabinetech i třídách, přístup na internet, 8 interaktivních
tabulí na 1. i 2. st.

▪ 2 tělocvičny, školní hřiště s umělým povrchem, keramická dílna ,

▪ knihovna učitelská i žákovská

▪ školní pozemek, školní dvůr s relaxačními prvky pro děti ze školní družiny

▪ přírodní učebna na školním dvoře - z projektu EVVO

▪ k dispozici speciální pedagog + logoped, asistenti pedagoga

▪ kvalifikovanost pedagogů, ochota dále se vzdělávat, interaktivní výuka

▪ Fundraising- získávání sponzorů

▪ zapojení do projektů – OPVK,  MŠMT, EU peníze školám, tvorba vlastních projektů - MkV, EVVO, dopravní výchova, prevence, integrace, Epidemie obezity, Hravě a zdravě na míči, Naučná stezka Plumlovem, Digitálně a interaktivně, Všechno v životě souvisí - MINIPODNIKY

▪ aktivity v oblasti EVVO, metodik EVVO

▪ zisk titulů Zdravá škola, Zelená škola Ol. kraje (3 krát), Aktivní škola, Škola pro udržitelný  rozvoj

▪ výchovný poradce - projekty Řemesla, Na správné cestě,

▪ preventista rizikového chování

▪ zájmová činnost - poskytování zázemí a spolupráce s jinými  subjekty

▪ bohatství regionu - oblast kulturně historických památek + přírodních lokalit

▪ spolupráce s DD

▪ práce s integrovanými žáky - Příloha ŠVP pro MP

▪ těsná spolupráce se ZUŠ, MŠ - Plumlov, Ohrozim, Vícov, ZŠ Krumsín, ZŠ Drahany